Historielaget vil gjerne ta del i lokale saker som er viktige for å bevare områdets historiske minner. Det kan gjelde rivning eller inngripende endringer av historiske steder eller minner, rehabilitering og politiske avgjørelser. 

Her er noen av de sakene vi vurderer fortløpende:

 

SMEDGATA 25 -  «Tidsfordriv», Industri- og boliger

Tomten har hatt flere eiere de siste 15 år, og alle har ønsket å bygge bolig her. Opprinnelig ble søkt om å rive all gammel bygningsmasse, men Byantikvaren satte seg sterkt imot dette både av hensyn til bevaringen av den unike murbygg-bebyggelsen langs Smedgata og vår industriarv. I 2018 ble all eksisterende bebyggelse på tomten regulert til bevaring av Bystyret, samtidig som det ble gitt en detaljregulering for oppføring av to nye bygg som skal stå i stil med de gamle. Du kan lese om saken på sidene til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, saksinnsyn her.

NYTT: Rammetillatelse er gitt fra Plan- og Bygningsetaten til utbygger 22/12 2020. 

Litt mer historikk og diverse annet finner du her. Noen ganger tangerer historien uventet ens egen slektshistorie.

 

 

GRØNLANDSLEIRET 28 OG 30 - Plakathuset og Josephine Thrane-huset (nå Frelsesarmeen)

Grønlandsleiret 28

Etter mange år har eieren, Oslo Kommune, endelig bestemt at huset skal rehabiliteres. Mer om dette kan du lese her.

 

 

 

LANDBRUKSKVARTALET, Schweigaardsgate 34 A-F

Dette er Norges Bondelags gamle området helt syd for Grønland. Det har ikke fått så mye oppmerksomhet, men nå skal det også her reguleres og bygges. Mer om dette kan du lese her.

 

 

 

HANDLINGSPROGRAM FOR ØKT BYLIV PÅ GRØNLAND OG TØYEN 2021-2027

Det er kanskje litt spesielt at et historielag skal interessere seg for et handlingsprogram som omhandler framtiden og ikke historien bakover i tid. En slik handlingsplan er egnet til å utvikle - i dette tilfellet Grønland og Tøyen – slik at verdifull arkitektur, grøntarealer og gateliv skal bevares og videreutvikles.

Innledningen til Handlingsprogrammet sier:
Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum ble vedtatt i Oslo bystyre 5. september 2018. Handlingsprogrammet for sentrum er en del av Oslo kommunes Bilfritt bylivs-satsning i sentrum. Et av målene i byrådserklæringen 2019-2023 er å videreutvikle Bilfritt byliv gjennom en bylivssatsing for hele byen som skaper trivelige områder med mindre biltrafikk, med sentrum, Grønland og Tøyen som kjerneområde.

Byrådet har derfor bestilt at det skal lages et Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen. I bestillingen står det at Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen skal bygge videre på handlingsprogrammet for sentrum med samme type analyser, oppsett og illustrasjoner. Handlingsprogrammet være et verktøy for Oslo kommune, andre offentlige og private aktører, og skal inspirere og motivere til innsats for økt byliv på Grønland og Tøyen.

EGT Historielag ser fram til at det etter hvert kan bli synlige resultater av programmet i bydelene. Det er Plan- og bygningsetaten som leder arbeidet med handlingsplanen med støtte fra konsulenter og andre ressurspersoner.

Planen beskriver 4 overordnede strategier for økt byliv:
• Forbedre forbindelsene til og mellom Grønland og Tøyen.
• Øke samspill og synergieffekter mellom målpunkter.
• Styrke egenarten og kvaliteten på offentlige plasser, gater og parker.
• Tilføre og styrke blågrønne kvaliteter.

Planen er på 90 sider og det fører for langt å ta for seg alle sider ved handlingsprogrammet her, men det er klart at f.eks. trafikksanering har både gode og mindre gode sider ved seg. Næringsdrivende er engstelige for at kunder kan få problemer med å komme helt fram til butikker og kontorer. Folk i området er også engstelige for gentrifisering som øker priser på boliger og næringslokaler.

Uansett vil vi i EGT Historielag følge med på resultatene av Handlingsprogrammet, og håper på mange positive effekter av planen!  Høringsfrist 6/7.

Hilsen Terje Knudsen, styremedlem, Oslo 3/6 2021
PS - Historielaget v/T. Knudsen og K. Arnesen har laget et tilsvar/uttalelse. Dette finner du under Saksinnsyn Plan- og Bygningsetaten på denne siden, se Sak 114 dato 3/7 2021.