Historielaget vil gjerne ta del i lokale saker som er viktige for å bevare områdets historiske minner. Det kan gjelde rivning eller inngripende endringer av historiske steder eller minner, rehabilitering og politiske avgjørelser. 

Her er noen av de sakene vi vurderer fortløpende:

 

SMEDGATA 25 -  «Tidsfordriv», Industri- og boliger

Tomten har hatt flere eiere de siste 15 år, og alle har ønsket å bygge bolig her. Opprinnelig ble søkt om å rive all gammel bygningsmasse, men Byantikvaren satte seg sterkt imot dette både av hensyn til bevaringen av den unike murbygg-bebyggelsen langs Smedgata og vår industriarv. I 2018 ble all eksisterende bebyggelse på tomten regulert til bevaring av Bystyret, samtidig som det ble gitt en detaljregulering for oppføring av to nye bygg som skal stå i stil med de gamle. Du kan lese om saken på sidene til Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten, saksinnsyn her.

NYTT: Rammetillatelse er gitt fra Plan- og Bygningsetaten til utbygger 22/12 2020. 

Litt mer historikk og diverse annet finner du her. Noen ganger tangerer historien uventet ens egen slektshistorie.

 

GRØNLANDSLEIRET 28 OG 30 - Plakathuset og Josephine Thrane-huset (nå Frelsesarmeen)

Grønlandsleiret 28

Etter mange år har eieren, Oslo Kommune, endelig bestemt at huset skal rehabiliteres. 11/10 2021 sto det en artikkel i Aftenpostn om status og evnt videre arbeide med bygningen. April 2020. Mer om dette kan du lese her.

 

LANDBRUKSKVARTALET, Schweigaardsgate 34 A-F

Dette er Norges Bondelags gamle området helt syd for Grønland. Det har ikke fått så mye oppmerksomhet, men nå skal det også her reguleres og bygges. Mer om dette kan du lese her.

 

 

HÅKONS GATE 12 - "Spøkelseshuset"

I Aftenposten 7/4 2023 sto det en liten artikkel om denne bygården. "Dra dit fordi: Du vil se konsekvensene av mislykkede plan- og bygningsprosesser. I over 30 år har bygården i Håkons gate 12 på Tøyen stått tom. En langvarig, omfattende og komplisert krangel mellom eierne har ført til at en plan om å få på plass 32 leiligheter i gården aldri er blitt gjennomført. Det har ikke vært lys i vinduene siden gården ble solgt i 1992. I dag står gården fremdeles tom, som et symbol på hva som kan skje når en eiedomskrangel virkelig kjører seg helt fast. Foreløpig i all evighet, virker det som". Her kan du lese mer om saken på PBE's sider.

Nå er gården solgt. Her er linker til omtale i Finansavisen i sept 2023. Artikkel 1.  Artikkel 2.

 

 

TØYENBEKKEN 12 - Olav Thons eiendom. Her er omtale 13/7 2023 fra Facebook-sidene til Gamle Oslo står sammen

"I dag er det grønne lille bygget (1830) og trelastlageret fra 1939 i Thons eie og forfaller år for år. Thon ønsker å bygge blokk her, men Byantikvaren i Oslo har inntil videre satt en stopper for planene. Den kjente taktikken om å la byggene forfalle slik at de må rives virker ikke usannsynlig. Isåfall nok et eksempel hvor hull i lovverket benyttes. Trist." https://www.estatenyheter.no/.../her-er-thons.../160574 og https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8yenbekken_1

Bak den grønne fasade-kledningen kan du fra sidene se at det er en laftet fasade. Her kan du lese mer om saken på PBE's sider. Her finner du de siste sakspapirene fra 2024. Nederst på siden finner du en pdf-fil om Thon Eiendoms forslag til PBE februar 2024. Foto fra Google og K. Arnesen.

 

HANDLINGSPROGRAM FOR ØKT BYLIV PÅ GRØNLAND OG TØYEN 2021-2027

Det er kanskje litt spesielt at et historielag skal interessere seg for et handlingsprogram som omhandler framtiden og ikke historien bakover i tid. En slik handlingsplan er egnet til å utvikle - i dette tilfellet Grønland og Tøyen – slik at verdifull arkitektur, grøntarealer og gateliv skal bevares og videreutvikles.

Innledningen til Handlingsprogrammet sier:
Handlingsprogram for økt byliv i Oslo sentrum ble vedtatt i Oslo bystyre 5. september 2018. Handlingsprogrammet for sentrum er en del av Oslo kommunes Bilfritt bylivs-satsning i sentrum. Et av målene i byrådserklæringen 2019-2023 er å videreutvikle Bilfritt byliv gjennom en bylivssatsing for hele byen som skaper trivelige områder med mindre biltrafikk, med sentrum, Grønland og Tøyen som kjerneområde.

Byrådet har derfor bestilt at det skal lages et Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen. I bestillingen står det at Handlingsprogram for økt byliv på Grønland og Tøyen skal bygge videre på handlingsprogrammet for sentrum med samme type analyser, oppsett og illustrasjoner. Handlingsprogrammet være et verktøy for Oslo kommune, andre offentlige og private aktører, og skal inspirere og motivere til innsats for økt byliv på Grønland og Tøyen.

EGT Historielag ser fram til at det etter hvert kan bli synlige resultater av programmet i bydelene. Det er Plan- og bygningsetaten som leder arbeidet med handlingsplanen med støtte fra konsulenter og andre ressurspersoner.

Planen beskriver 4 overordnede strategier for økt byliv:
• Forbedre forbindelsene til og mellom Grønland og Tøyen.
• Øke samspill og synergieffekter mellom målpunkter.
• Styrke egenarten og kvaliteten på offentlige plasser, gater og parker.
• Tilføre og styrke blågrønne kvaliteter.

Planen er på 90 sider og det fører for langt å ta for seg alle sider ved handlingsprogrammet her, men det er klart at f.eks. trafikksanering har både gode og mindre gode sider ved seg. Næringsdrivende er engstelige for at kunder kan få problemer med å komme helt fram til butikker og kontorer. Folk i området er også engstelige for gentrifisering som øker priser på boliger og næringslokaler.

Uansett vil vi i EGT Historielag følge med på resultatene av Handlingsprogrammet, og håper på mange positive effekter av planen!  Høringsfrist 6/7.

Hilsen Terje Knudsen, styremedlem, Oslo 3/6 2021
PS - Historielaget v/T. Knudsen og K. Arnesen har laget et tilsvar/uttalelse. Dette finner du under Saksinnsyn Plan- og Bygningsetaten på denne siden, se Sak 114 dato 3/7 2021.

 

BILFRITT GRØNLAND I VÅR TID?

EGT Historielaget har tidligere omtalt «Handlingsplanen for bilfritt byliv på Tøyen og Grønland». Vårt utgangspunkt og motivasjon for vårt engasjement som historielag var at en oppgradering – særlig av Grønland – ved å ta vare på de kvaliteter som allerede finnes og utvikle området ytterligere må prioriteres høyt. 24.oktober omtaler Aftenposten v/journalist Christian Sørgjerd gir status for enkelttiltak som han mener mangler:

  • Det er ikke en samlet plan for å fjerne gateparkering, slik byrådet raskt gjorde med «bilfritt byliv» i sentrum
  • Det er bare ett forslag til ny gågate: en 100 meter lang sidegate på Grønland (Mandalls gate), som allerede har vært stengt for gjennomkjøring i mange år og leder inn til den bilfrie Teaterplassen.
  • Selve hovedgaten i strøket – Grønlandsleiret og gaten Grønland – skal det ikke skje noe med ennå.

Det pekes på at mange prosjekter er allerede gjennomført eller i gang. Det er bygget en stor lekeplass på Sørli plass på Tøyen. Rudolf Nilsens plass ved Vahl skole oppgraderes det kommende året. Kolstadgata ved Tøyen skole er stengt for trafikk og skal på sikt byges om til gatetun. Skulpturparken bak Oslo fengsel skal, etter mange års venting, bygges ferdig. Vaterlandsområdet har fått sin egen, lille skatepark langs Akerselva.

Dette er positive, men mindre tiltak i den store sammenhengen etter vår mening. Elefanten i rommet er fjerning av Nylandsbrua, tiltak mot salg av stoffer og få fart på arbeidet med å gjøre bo-områdene rundt Grønland bedre egnet for barnefamilier. Riving av Nylandsbrua har hatt flertall i bystyret siden 2011. Når skjer det noe konkret – bortsett fra nye utredninger?

Ildsjeler har foreslått trikk over Grønland. Hva skjer?  - Terje Knudsen, styremedlem 25/10 2021

 

NYLANDSBRUA - "Riv den" sier Bymiljøetaten !

Den vestre delen av Grønland og området rundt Vaterlands bru domineres av denne Nylandsbrua. Vi siterer fra innlegg i Aftenposten 20. november 2021 "Under broens søndre del ligger jernbanesporene på Oslo S. Under nordre del, tvers gjennom Grønlands-området i indre by ligger et ingenmannsland i betong". I dette området måtte den gamle Grønlands-bebyggelsen vike for en trafikkplan som aldri ble fullført. Nå sier Oslo kommune det hele kan rives og inngå i en plan om bilfritt bymiljø, men det er mange skjær i sjøen. Les mer om dette på Aftenpostens egne sider. November 2021.

Les hele artikkelen her.

 

Sist endret