Vedtekter for Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag

I. NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP

§ 1. Navn
Historielagets navn er Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag. Kan forkortes EGT Historielag.

§ 2. Formål
Lagets formål er å fremme tilhørighet og identitet blant tidligere og nåværende innbyggere i bydelen.
Laget skal kaste lys over bydelens historie, skape interesse, spre kunnskap og styrke omdømme. Det
skjer gjennom forskjellige tiltak som foredrag, byvandringer, innsamling av historisk materiale samt
kontakt med diverse kulturinstitusjoner og andre relevante offentlige og private aktører i historielagets område.

§ 3. Medlemskap
Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål kan bli medlemmer. Det er kun personlige,
betalende medlemmer som har stemmerett.

§ 4. Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Medlemmene får tilbud om å fornye
medlemskapet en gang i året og betales forskuddsvis.

II. STYRE OG LEDELSE

§ 5. Sammensetning
Historielaget ledes av et styre med minst fire medlemmer medregnet leder, nestleder, sekretær og
kasserer, samt inntil tre varamedlemmer. Leder velges for ett år og styremedlemmer velges til styret
for to år. Varamedlemmer velges for ett år. Leder velges ved særskilt valg.
Styret konstituerer seg selv med nødvendige roller som nestleder, kasserer, sekretær o.l.

§ 6. Ansvar
Styrets oppgave er å forvalte og lede historielaget i samsvar med formål og årsmøtets vedtak.

§ 7. Styremøter
Styret holder regelmessige møter. Varamedlemmer møter ved forfall til styret og ellers når styret
finner det hensiktsmessig. Styret skal føre protokoll fra sine styremøter, og sørge for betryggende
arkivering.

 § 8. Beslutningsdyktighet og stemmelikhet
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder, samt halvparten av styremedlemmene er til
stede. Varamedlemmene er stemmeberettigede når de møter for et styremedlem. Vedtak på
styremøtet skjer med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder eller nestleder dobbeltstemme.

§ 9. Signaturfullmakt
Styret forplikter historielaget ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 10. Valgkomiteen
Valgkomitéen består av to til tre medlemmer og ett varamedlem. Alle medlemmene velges av
årsmøtet for ett år. Årsmøtet velger leder av valgkomitéen. Valgkomiteens ansvar er å foreslå
kandidater til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen skal sikre kontinuitet i styrearbeidet ved at kun
leder og maksimum halvparten av de øvrige styremedlemmene er på valg ved et årsmøte.

III ÅRSMØTET

§ 11. Generelt
Årsmøtet er historielagets høyeste organ. Historielagets virksomhet følger kalenderåret med årlige
årsmøter. Årsmøtet avholdes innen utgangen av april måned, og kunngjøres for medlemmer med
minst fire ukers varsel. Forslag til saker som medlemmer ønsker behandlet på årsmøtet, må være
sendt til styret senest fire uker før årsmøtet. Innkalling med dagsorden og møtedokumenter gjøres
tilgjengelig for medlemmene senest to uker før årsmøtet på organisasjonens nettside og/eller per epost.

§ 12. Deltakelse og stemmeberettigede
Årsmøtet er beslutningsdyktig når fremmøtte stemmeberettigede er minst én mer enn fremmøte
styremedlemmer, inkludert medlemmenes eventuelle fullmakter. På årsmøtet kan ett medlem
stemme med skriftlig fullmakt for ett, og kun ett annet medlem, for øvrig har fremmøtte medlemmer
en stemme hver. Skriftlig fullmakt skal være registrert hos fullmaktskomiteen i forkant av møtet.
Styret fungerer som fullmaktskomité.

§ 13. Saker som behandles på årsmøtet
På årsmøtet skal følgende behandles:
1. Godkjenning av stemmeberettigede og fullmakter.
2. Valg av møteleder, samt en person til å skrive protokoll og to til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
4. Styrets beretning om siste års virksomhet.
5. Regnskap for foregående år med revisors beretning.
6. Budsjett for inneværende år.
7. Innkomne saker.
8. Eventuelle vedtektsendringer.
9. Valg av:
• Leder for ett år (jfr § 5)
• Styremedlemmer for to år (jfr § 5)
• Varamedlemmer for ett år (jfr § 5) i rekkefølge
• Revisor for to år
• Valgkomité for ett år

§ 14. Stemmegivning
Vedtak på årsmøtet skjer med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet for valg til tillitsverv foretas
omvalg, men om det fortsatt er stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Ved stemmelikhet
ved valg av varamedlemmer foretas loddtrekning etter første avstemming. Om minst to medlemmer
krever det, kan avstemninger foregå skriftlig.

§ 15. Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller når minst 1/3 av medlemmene forlanger dette.
Innkalling skal skje som for ordinært årsmøte. Sakslisten skal minimum inneholde:
• Godkjenning av frammøtte medlemmer og registrerte fullmakter.
• Valg av møteleder, samt to personer til å skrive protokoll og to til å undertegne protokollen.
• Godkjenning av innkalling og sakliste.
• Den eller de saker som er grunnlag for det ekstraordinære årsmøte.

§ 16. Protokoll
Protokollen fra årsmøtet gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 måned etter møtet.
Protokollen og årsmøtepapirene lagres samtidig i organisasjonens felles arkiv.

IV. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

§ 17. Endring av vedtektene
Forslag til eventuelle vedtektsendringer skal alltid følge innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer
vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall.

V. OPPLØSNING

§18. Opphør av Enerhaugen, Grønland og Tøyen Historielag
Vedtak om eventuell oppløsning av historielaget kan bare skje etter lovlig innkalt årsmøte, og da bare
med 2/3 flertall. Lagets eiendeler tilfaller et formål til beste for bydelen etter retningslinjer fastsatt av
årsmøte med vanlig flertall.

Oslo, 9/5 2021/KA