• Lagets formål er å fremme tilhørighet og identitet blant tidligere og nåværende innbyggere i bydelen, kaste lys over bydelens historie gjennom og skape interesse for den. Dette skjer gjennom tiltak som kan skape interesse for bydelens eldre og nyere historie med foredrag, innsamling av historisk materiale og andre tiltak som er egnet til å spre kunnskap.
  • Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål kan bli medlemmer. Kontingenten fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret.
  • Årsmøtet er lagets høyeste organ. Det innkalles av styret med minst 14 dagers varsel og senest innen utgangen av april hvert år. På årsmøtet skal styret fremlegge revidert regnskap samt årsmelding og budsjett for kommende år.
  • Årsmøtet velger styre som minst skal bestå av leder, nestleder, sekretær og kasserer samt ett styremedlem. I tillegg velges minst to vararepresentanter.
  • Tilslutning til Landslag for historielag og andre sammenslutninger bestemmes av årsmøtet.
  • Vedtak om eventuell oppløsning av historielaget kan bare skje etter lovlig innkalt årsmøte, og da bare med 2/3 flertall. Lagets eiendeler tilfaller et formål til beste for bydelen etter retningslinjer fastsatt av årsmøte med vanlig flertall.
  • Dersom styret eller en 1/3 av betalte medlemmer krever det, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte.
  • Vedtektsendringer kan bare skje på lovlig innkalt årsmøte og med 2/3 flertall.